THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Bài viết được đăng tại Utusan Sarawak (2 & 5 tháng tư 2017)

Chúng tôi thông báo tại đây rằng thương hiệu MONSPACE và lợi thế thương mại gắn liền với nó hoàn toàn thuộc sở hữu của MONSPACE (M) SDN BHD.

Chúng tôi nhận thấy các bài viết có liên quan đến MONSPACE được công bố tại UTUSAN SARAWAK vào ngày 2 và 5 tháng 4 năm 2017.

Chúng tôi thông báo đến công chúng rằng các bài viết đó được đăng tải không được sự cho phép dù trực tiếp hay gián tiếp từ MONSPACE.

Chúng tôi PHỦ NHẬN TOÀN BỘ nội dung các bài viết này và khẳng định chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do các bài viết này gây nên.

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý chống lại bất kỳ bên nào đã công bố thông tin khi không được phép của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi.